Điều khoản & Điều kiện sử dụng Thứ năm, 03/06/2021 Lượt xem: 1898

Bạn vui lòng đọc đầy đủ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng trang web. Bằng việc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc tất cả điều khoản và điều kiện này, và bạn chấp nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện này.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Phạm vi áp dụng

Các điều khoản này quy định các điều kiện khi bạn truy cập trang web của chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào hay để thực hiện bất kỳ hành vi nào ngay trên trang web của chúng tôi như tham khảo sản phẩm, đặt hàng, phản hồi nội dung,…

2. Đối tượng áp dụng

Các điều khoản này áp dụng cho tất cả khách hàng khi truy cập trang web của chúng tôi bao gồm cá nhân, tổ chức hoạt động tại Việt Nam.

3. Nguyên tắc áp dụng

Bằng việc truy cập trang web của chúng tôi, điều này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản này.

Bạn đồng ý rằng Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào, theo quyền quyết định của riêng Chúng tôi, bằng cách đăng bất kỳ (các) sửa đổi nào nêu trên lên trang web của Chúng tôi mà không phải đưa ra thông báo trước và riêng biệt.

Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web sau khi sửa đổi đối với các điều khoản và điều kiện này được đăng sẽ được xem là sự xác nhận và chấp nhận đầy đủ các điều khoản và điều kiện được sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ (các) sửa đổi nào nêu trên thì lựa chọn duy nhất của bạn là ngừng sử dụng trang web.

Bất kỳ phản hồi, ý kiến, hoặc đề xuất nào mà bạn có thể cung cấp liên quan đến các dịch vụ là hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi sẽ được tự do sử dụng đề xuất đó theo cách mà chúng tôi xét thấy phù hợp và không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn. Bằng cách cung cấp đề xuất, bạn cấp cho chúng tôi quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, thay đổi, công bố, dịch, tạo ra các sản phẩm phái sinh, phân phối và trưng bày đề xuất một cách không độc quyền, không tính tiền bản quyền, vĩnh viễn, không hủy ngang, và hoàn toàn có thể cấp phép sử dụng thứ cấp trên toàn thế giới trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Bạn cũng cấp cho chúng tôi quyền sử dụng tên mà bạn gửi liên quan đến đề xuất nêu trên.

3. Cam kết

Bạn đồng ý và cam kết KHÔNG thực hiện những hành vi sau:

Đăng tải, quảng bá hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua Trang web mà hoặc có thể mang tính phản cảm, khiếm nhã, phỉ báng hoặc không được phổ biến một cách hợp pháp theo pháp luật được áp dụng hoặc bạn biết hoặc có lý do để nghi ngờ là có chứa bất kỳ virus hoặc thành phần gây hại nào mà có thể can thiệp bất lợi vào Trang web hoặc hoạt động của Trang web;

Sử dụng Trang web không phù hợp với các chính sách về việc sử dụng được chấp nhận của bất kỳ mạng máy tính được kết nối nào, bất kỳ tiêu chuẩn Internet nào được áp dụng và bất kỳ pháp luật áp dụng nào khác, hoặc xem, nghe, tải xuống, in hoặc sử dụng các Tài Liệu không được cho phép theo pháp luật được áp dụng;

Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc tuyên bố sai hoặc bằng cách khác cam đoan sai về quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Đối với các dịch vụ có chứa thông tin, dữ liệu, phần mềm, ảnh chụp, đồ họa, video, văn bản, hình ảnh, kiểu chữ, âm thanh, và các tài liệu khác (gọi chung là “Nội Dung”) được bảo hộ theo quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác, và các quyền này có hiệu lực và được bảo hộ trong tất cả các hình thức, phương tiện truyền thông và công nghệ hiện đang tồn tại hoặc sẽ được phát triển về sau, bạn xác nhận rằng toàn bộ Nội Dung nêu trên thuộc sở hữu riêng của Chúng tôi và/hoặc các nhà cung cấp của Chúng tôi. Bạn không được sửa đổi, gỡ bỏ, xóa, tăng cường, bổ sung, công bố, truyền tải, tham gia vào việc truyền tải hoặc bán, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hoặc khai thác dưới bất kỳ hình thức nào bất kỳ Nội Dung nào, cho dù là toàn bộ hoặc một phần.

2. Không có nội dung nào trong các Điều Khoản cho bạn quyền sử dụng tên của Chúng tôi hoặc bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng, tên miền, và các đặc điểm thương hiệu đặc trưng khác của Chúng tôi, và bạn không được sử dụng các nội dung nêu trên khi chưa có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của Chúng tôi.

3. Bạn sẽ chỉ được phép tải xuống, in hoặc sử dụng các Tài Liệu cho các mục đích cá nhân và phi thương mại. Đối với Tài Liệu mà chúng tôi hoặc các chủ sở hữu quyền tác giả có liên quan nắm giữ toàn bộ quyền tác giả và thông báo về sở hữu riêng trong các Tài Liệu, bạn phải sử dụng đúng theo quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ, nếu có bất kỳ hành vi sai phạm nào được phát hiện, bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho hành vi đó.

4. Các bên thứ ba không được phép sử dụng các dịch vụ và nội dung – dù chỉ là nội dung chiết xuất – cho mục đích thương mại là bán hàng hoá và/hoặc dịch vụ. Hành vi vi phạm có thể dẫn đến hành động pháp lý.

GIÁ VÀ SẢN PHẨM

1. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi nỗ lực để bảo đảm rằng giá, thông tin chi tiết và kích thước của các sản phẩm trên trang web này luôn được cập nhật. Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và tất cả các đơn hàng phải được Chúng tôi chấp nhận theo toàn quyền quyết định của mình và lượng hàng sẵn có.

2. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi nỗ lực để bảo đảm rằng các sản phẩm được hiển thị trên trang web đều có hàng. Nếu trong từng thời kỳ sản phẩm không còn hàng, Chúng tôi bảo lưu quyền đề nghị cung cấp những sản phẩm thay thế cho bạn mà tương tự về giá trị và phân khúc hoặc giữ toàn bộ đơn hàng cho đến khi các sản phẩm hết hàng có hàng trở lại trước khi giao đơn hàng cho bạn.

3. Giá tính cho các giao dịch mua bán trên trang web này có thể khác với giá được tính trong cửa hàng của chúng tôi.

4. Giá được tính là mức giá được áp dụng vào ngày đơn hàng được xác nhận.

5. Tất cả các đơn hàng đều phải được xác nhận về lượng tồn kho cuối cùng và Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối đơn hàng trong trường hợp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được yêu cầu không có sẵn. Trong trường hợp chúng tôi không thể đáp ứng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào theo đơn hàng của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua điện thoại hoặc thư điện tử.

6. Tất cả các hình ảnh sản phẩm được hiển thị trên trang web này chỉ cho mục đích minh họa để giúp bạn nhận ra các sản phẩm. Kích thước, kích cỡ và màu thực tế của các sản phẩm có thể khác.

7. Bạn có trách nhiệm bảo đảm rằng các Sản Phẩm đầy đủ và phù hợp với mục đích của bạn và đáp ứng các yêu cầu cá nhân của bạn. Chúng tôi không bảo đảm rằng các Sản Phẩm sẽ đáp ứng các yêu cầu cá nhân của bạn.

ĐĂNG KÝ VÀ BẢO MẬT TÀI KHOẢN

1. Bạn cần đăng ký trước khi đặt bất kỳ đơn hàng nào thông qua trang web này. Trong quá trình đăng ký, bạn cần cung cấp cho chúng tôi thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và mới nhất.

2. Bạn có trách nhiệm bảo vệ tên người dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập vào các Dịch vụ và chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào được thực hiện bằng tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không tuân thủ các yêu cầu nêu trên.

3. Chúng tôi có toàn quyền quyết định từ chối việc đăng ký của bạn và chấm dứt việc đăng ký của bất kỳ bạn nào vì bất kỳ lý do nào.

4. Khi có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin hồ sơ mà bạn đã cung cấp, để chúng tôi có thể liên lạc với bạn, bạn có thể thực hiện cập nhật thông qua tài khoản đã đăng ký của bạn tại trang web của chúng tôi hoặc thông báo cho Bộ phận dịch vụ Chăm sóc khách hàng MEKONG PAPER thông tin liên hệ có thể được tìm thấy tại trang web.

5. Bạn chịu trách nhiệm đối với mọi đơn hàng được đặt theo thông tin đăng nhập của bạn và đồng ý bồi hoàn cho Chúng tôi đối với tất cả các yêu cầu, bồi thường thiệt hại thuộc bất kỳ loại nào được đưa ra bởi bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ hành động của một người nào đó đặt hàng thông qua trang web này bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của bạn.

6. Nếu bạn phát hiện thông tin đăng nhập của mình bị sử dụng trái phép, bạn phải thông báo cho Chúng tôi ngay lập tức và một cách có hiệu quả.

 

BẤT KHẢ KHÁNG

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm nghĩa vụ nào của chúng tôi theo Thỏa Thuận này trong trường hợp chúng tôi bị cản trở hoặc ngăn cản thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi bởi bất kỳ sự kiện bất khả kháng hay lý do chính đáng nào, bao gồm nhưng không giới hạn hỏa hoạn, lũ lụt, thời tiết khắc nghiệt, đình công, bế xưởng, tranh chấp lao động, thiên tai, chiến tranh, bạo loạn, bạo động dân sự, thiệt hại nguy hiểm, bất kỳ hệ thống viễn thông hoặc máy tính nào gặp sự cố, việc tuân thủ theo bất kỳ luật nào, tai nạn (hoặc bất kỳ thiệt hại nào do bất kỳ sự kiện nào nêu trên gây ra).

BẢO VỆ DỮ LIỆU

Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, Chính Sách Bảo Mật là một phần của các Điều Khoản và Điều Kiện này.

XỬ LÝ PHẢN HỒI VÀ KHIẾU NẠI

Trong trường hợp có bất kỳ phản hồi này hay khiếu nại nào trong quá trình sử dụng trang web hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Bộ phận dịch vụ Chăm sóc khách hàng MEKONG PAPER (thông tin liên hệ có thể được tìm thấy tại trang web) sẽ là nơi tiếp nhận và tiến hành xử lý.

LUẬT ÁP DỤNG

1. Các Điều Khoản và Điều Kiện và việc chúng tôi cung cấp các dịch vụ sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam mà không tham chiếu đến các quy tắc về xung đột pháp luật của Việt Nam, và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ các Điều Khoản và Điều Kiện và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết bằng hình thức trao đổi, thương lượng. trong trường hợp không thể giải quyết bằng hình thức thương lượng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam. Việc chúng tôi không thực hiện một quyền không cấu thành sự từ bỏ quyền đó.

2. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều Khoản và Điều Kiện bất kỳ lúc nào bằng cách đăng một phiên bản khác trên Trang web. Phiên bản mới nhất của các Điều Khoản và Điều Kiện sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đây.

3. Nếu có bất kỳ sự khác biệt hay mâu thuẫn nào giữa các bản tiếng Anh và tiếng Việt của Điều Khoản và Điều Kiện này, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.